EL ABOGADO EN EL DELITO DE DROGAS
funny drugged punk dinosaur character over white background

DE ADVOCAAT IN HET DRUGSDELICT.

De advocaat in drugszaken kan een groot verschil maken in het proces. Drugsgerelateerde criminaliteit is een probleem dat vele samenlevingen wereldwijd treft, waaronder Spanje. Om dit misdrijf aan te pakken en de volksgezondheid en openbare veiligheid te beschermen, bevat het Spaanse strafwetboek een reeks wettelijke bepalingen. Deze zijn opgenomen in de artikelen 368 tot 373, die zich richten op de regulering en bestraffing van illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor aan de Costa del Sol, zullen wij u gedetailleerd uitleggen over deze artikelen en hun belang in de strijd tegen drugsgerelateerde criminaliteit in Spanje.

El abogado en el delito de tráfico de drogas

Deze artikelen zijn opgenomen in het Spaanse strafwetboek (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444).

Artikel 368 bepaalt dat het uitvoeren van handelingen met betrekking tot de teelt, productie of handel in giftige drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen, of het bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken van het illegale gebruik van deze stoffen, bestraft zal worden met gevangenisstraf en boetes.

De ernst van de straffen is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de betrokken drugs, evenals andere verzwarende factoren.

Artikel 369 definieert drugsgerelateerde criminaliteit als het uitvoeren van handelingen met betrekking tot de teelt, productie of handel, of enige andere vorm van deelname aan het proces van invoer of uitvoer van deze stoffen uit het nationale grondgebied.

Bovendien wordt drugshandel beschouwd als financiering, medewerking of samenwerking bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is dat de verkoop of distributie van drugs is voltooid om deze misdaad te vormen.

Wat betreft artikel 370 introduceert het onderscheid tussen stoffen die ernstige schade toebrengen aan de gezondheid en stoffen die dat niet doen.

In het eerste geval zullen de straffen strenger zijn. Ook worden de betrokkenheid van minderjarigen bij de misdaad, het gebruik van geweld of wapens, en lidmaatschap van een criminele organisatie als verzwarende omstandigheden beschouwd.

Artikel 371 behandelt de figuur van “het kweken of produceren van drugs”. Het kweken, produceren of fabriceren van drugs wordt bestraft met gevangenisstraf en boetes. Opnieuw zal de ernst van de straffen afhangen van de hoeveelheid en de aard van de stoffen.

Artikel 372 richt zich op de “promotie, bevordering of vergemakkelijking van illegaal drugsgebruik”. Het bevorderen, verleiden of vergemakkelijken van illegaal gebruik van verdovende middelen of psychotrope stoffen wordt bestraft met gevangenisstraf en boetes.

Deze bepaling heeft tot doel degenen te straffen die betrokken zijn bij activiteiten die bijdragen aan de uitbreiding van drugsgebruik.

Tot slot behandelt artikel 373 de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen voor misdrijven met betrekking tot drugshandel.

Bedrijven of entiteiten kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Ze zullen worden bestraft met boetes en andere straffen wanneer deze misdrijven namens hen worden gepleegd of in hun directe of indirecte voordeel.

El abogado en el delito de tráfico de drogas

Drugshandel in Spanje is een onderwerp van groot belang vanwege de ernstige gevolgen die dit misdrijf kan hebben voor de samenleving.

Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in drugsdelicten, zullen we op een algemene manier het proces bespreken dat in Spanje wordt gevolgd.

  • Aangifte en onderzoek: Het proces begint meestal met een aangifte of politieoptreden. De veiligheidsdiensten voeren relevante onderzoeken uit om bewijsmateriaal te verzamelen. Bijvoorbeeld observaties, telefoontaps, huiszoekingen en getuigenverklaringen. Dit bewijsmateriaal is essentieel tijdens het strafproces.
  • Arrestatie en voorgeleiding aan de rechter: Als er voldoende vermoedens zijn, worden de vermeende daders gearresteerd. Ze worden binnen 72 uur voorgeleid aan de rechter. Tijdens deze fase worden ze geïnformeerd over de aanklachten tegen hen en worden hun fundamentele rechten, zoals het recht op verdediging, gewaarborgd.
  • Arrestatie en voorgeleiding aan de rechter: Als er voldoende vermoedens zijn, worden de vermeende daders gearresteerd. Ze worden binnen 72 uur voorgeleid aan de rechter. Tijdens deze fase worden ze geïnformeerd over de aanklachten tegen hen en worden hun fundamentele rechten, zoals het recht op verdediging, gewaarborgd.
  • Openen van de strafzaak: Als de onderzoeksrechter van oordeel is dat er voldoende bewijs is om de zaak te berechten, wordt de strafzaak geopend. In deze fase wordt de zaak voorgelegd aan een rechtbank en wordt een bevoegde rechter of rechtbank aangewezen om het proces uit te voeren.
El abogado en el delito de tráfico de drogas

Rechtszaak en vonnis: Tijdens het proces worden bewijsstukken gepresenteerd en worden de verklaringen van de betrokkenen en getuigen gehoord. Zowel de aanklager als de verdediging krijgen de kans om hun argumenten naar voren te brengen en om relevante bewijsstukken aan te vragen. Na afloop van het proces spreekt de rechtbank een vonnis uit. Hierin wordt de schuld of onschuld van de verdachten vastgesteld, en wordt de bijbehorende straf bepaald in geval van veroordeling.

Het is belangrijk op te merken dat bij drugshandel de straffen aanzienlijk kunnen zijn, afhankelijk van de ernst van het delict en de hoeveelheid en aard van de betrokken stoffen. Bovendien kunnen boetes en andere voorlopige maatregelen worden opgelegd, zoals de inbeslagname van goederen die verband houden met het misdrijf.

Kortom, het strafproces met betrekking tot drugshandel in Spanje omvat verschillende fasen, van aangifte en onderzoek, via het onderzoek en de opening van de strafzaak, tot aan het proces en het uitspreken van een vonnis. Gedurende het hele proces worden de fundamentele rechten van de betrokkenen gewaarborgd en wordt er gezocht naar de schuld of onschuld van de verdachten. Een advocaat bij drugsdelicten kan van vitaal belang zijn.

Bij A&O Advocaten, uw strafrechtadvocatenkantoor in Marbella, zullen we u gedurende het hele proces bijstaan.

Tijdens onderzoeken en gerechtelijke procedures met betrekking tot drugshandel kan het hebben van advies en vertegenwoordiging van onze gespecialiseerde advocaten op dit gebied het verschil maken. Vandaag leggen we het u uit in deze blog. Een advocaat van A&O Advocaten met ervaring in drugshandel kan de verdachte gedurende het hele juridische proces helpen. De advocaat in drugsmisdrijven zal u tijdens het hele proces ondersteunen en begeleiden.

Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van drugshandel hebben diepgaande kennis van de specifieke wetten en voorschriften met betrekking tot dit misdrijf. Ze zijn op de hoogte van veranderingen en updates in de wetgeving, evenals relevante jurisprudentie. Deze gespecialiseerde ervaring stelt de advocaat in staat om de zaak van de verdachte grondig te analyseren en een solide juridische strategie te ontwikkelen.

De advocaat zal zorgvuldig het door de aanklager verzamelde bewijsmateriaal en de manier waarop het is verkregen, analyseren. Hij zal het bewijs, de getuigenverklaringen en de procedures die tijdens het onderzoek zijn gebruikt, evalueren. Deze zorgvuldige beoordeling kan mogelijke onregelmatigheden of schendingen van de rechten van de verdachte aan het licht brengen. Dit kan leiden tot het uitsluiten van bewijsmateriaal of zelfs tot het seponeren van de zaak.

Een van de essentiële rollen van een gespecialiseerde advocaat is het beschermen van de rechten van de verdachte in alle fasen van het juridische proces. De advocaat zorgt ervoor dat de grondwettelijke rechten van de cliënt worden gerespecteerd, zoals het recht op verdediging, het recht om te zwijgen en het recht op een eerlijk proces. Hij zal ook aanwezig zijn tijdens ondervragingen en ervoor zorgen dat de autoriteiten de juiste wettelijke procedures volgen.

Onze ervaren advocaten op het gebied van drugshandel zullen een gepersonaliseerde verdedigingsstrategie ontwikkelen voor de verdachte. Dit omvat een gedetailleerde analyse van het bewijs, het identificeren van mogelijke zwakke punten in de aanklacht en het zoeken naar solide verdedigingsmogelijkheden. De strategie kan verschillende argumenten bevatten, zoals gebrek aan overtuigend bewijs, schending van de rechten van de verdachte of betwisting van het bezit of de kennis van de illegale stoffen.

In sommige gevallen kunnen onze advocaten van A&O Advocaten onderhandelen met het Openbaar Ministerie om een gunstige overeenkomst voor de verdachte te bereiken. Dit kan het verminderen van de aanklachten, het verlagen van de gevraagde straffen of zelfs de mogelijkheid van rehabilitatieprogramma’s of alternatieven voor gevangenisstraf omvatten. Een ervaren advocaat op dit gebied weet wanneer en hoe te onderhandelen om het best mogelijke resultaat voor zijn cliënt te behalen.

Bij drugshandelzaken kan het hebben van een gespecialiseerde advocaat van cruciaal belang zijn om de rechten van de verdachte te beschermen en het best mogelijke resultaat te behalen. Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor in Marbella, ontvangt u deskundig advies. Onze advocaten zullen de zaak zorgvuldig evalueren, een effectieve verdedigingsstrategie ontwikkelen en mogelijkheden tot onderhandeling verkennen.

Als u geconfronteerd wordt met beschuldigingen van drugshandel, aarzel dan niet om de uitmuntendheid van A&O Advocaten, uw gespecialiseerde kantoor aan de Costa del Sol, te raadplegen. Dit kan een groot verschil maken in de uitkomst van uw zaak. Bel ons nu.

U kunt ook vandaag ons blog lezen over het belang van notoir drugstransport en hoe de verzwarende strafbepaling werkt op https://andradesortegaabogados.es/index.php/2023/01/08/la-notoria-importancia-en-el-trafico-de-drogas-como-funciona-el-tipo-penal-agravado/.

Vergelijkbare berichten