HET VERBOD OP HET GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN

Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke elementen kan worden opgelegd wanneer een mede-eigenaar zijn bijdragen niet betaalt. Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor in Marbella, leggen we u graag uit hoe dit werkt. In een gemeenschap van eigenaren is tijdige betaling van de bijdragen essentieel voor het behoud van de gemeenschappelijke elementen.

Wanneer een mede-eigenaar niet aan deze verplichting voldoet, heeft de gemeenschap het recht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen dienen om naleving van de financiële verantwoordelijkheden te waarborgen. In deze blog zullen we het proces bespreken met betrekking tot het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke elementen voor de nalatige mede-eigenaar. De Spaanse Wet op de Horizontale Eigendom, www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906, regelt de gemeenschappen van eigenaren in Spanje.


Een van de belangrijkste aspecten is de verplichting van de eigenaren om financieel bij te dragen aan het onderhoud en behoud van de gemeenschappelijke elementen. Bij niet-betaling van de bijbehorende bijdragen staat de wet de gemeenschap van eigenaren toe om maatregelen te nemen.

Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke elementen is er daar een van. In deze blog zullen we dit verbod en de juridische implicaties ervan onderzoeken. De goede werking van een gemeenschap van eigenaren hangt af van de financiële bijdrage van alle eigenaren om de gemeenschappelijke elementen van het gebouw te onderhouden en te behouden. Hieronder vallen liften, gemeenschappelijke ruimtes en het zwembad.

Echter, sommige eigenaren betalen soms hun bijdragen niet, wat spanningen en problemen binnen de gemeenschap kan veroorzaken. Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor aan de Costa del Sol, helpen we u graag met deze problemen. De Wet op de Horizontale Eigendom bepaalt dat de gemeenschap van eigenaren maatregelen kan nemen om de naleving van de verplichtingen door de eigenaren te waarborgen. Een van deze maatregelen is het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke elementen voor de eigenaren die hun bijdragen niet hebben betaald.

la prohibicion de uso de elementos comunes

Dit verbod op gebruik heeft als doel het stimuleren van de betaling van uitstaande schulden en het beschermen van de rechten van de andere eigenaren die wel aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan. Op deze manier wordt geprobeerd onrechtvaardige situaties te voorkomen en de financiële duurzaamheid van de gemeenschap te waarborgen.

Dit verbod op gebruik moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde wettelijke procedures. De eigenarenvereniging kan geen unilaterale beslissingen nemen of ongerechtvaardigde represailles uitoefenen. Om over te gaan tot het verbod op gebruik, moeten de juiste wettelijke stappen worden gevolgd en moet het recht op verdediging van de betreffende eigenaar worden gegarandeerd.

Het verbod op gebruik van gemeenschappelijke elementen betekent niet dat de eigenaar die niet betaalt volledig van zijn rechten wordt beroofd. Hij blijft eigenaar van zijn eigendom en behoudt zijn rechten en verplichtingen, behalve het gebruik van de gemeenschappelijke elementen zolang de betaling niet is voldaan.

A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in burgerlijk recht, legt u het te volgen proces uit:

  1. Formele kennisgeving: De eerste stap is het sturen van een formele kennisgeving naar de wanbetalende mede-eigenaar, waarin zijn schuld wordt herinnerd en onmiddellijke betaling van achterstallige bijdragen wordt gevraagd. Deze kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan, bij voorkeur via een aangetekende brief of een ander middel waarmee de communicatie kan worden vastgelegd.
  2. Bijeenkomst van de gemeenschap: Als de mede-eigenaar niet reageert of niet betaalt na de kennisgeving, wordt er een bijeenkomst van de gemeenschap van eigenaren bijeengeroepen. Op deze vergadering moet het onderwerp van de wanbetalende mede-eigenaar worden opgenomen op de agenda en moeten er maatregelen worden besproken om het gebruik van de gemeenschappelijke elementen te voorkomen.
  3. Overeenkomst van de gemeenschap: Tijdens de vergadering bespreken de eigenaren de situatie en nemen ze een beslissing bij meerderheid van stemmen. Het is belangrijk dat de vastgestelde procedures in de statuten van de gemeenschap worden gerespecteerd en dat het recht van verdediging van de wanbetalende mede-eigenaar wordt gewaarborgd. De overeenkomst moet correct worden geregistreerd in het verslag van de vergadering.
  4. Communicatie naar de mede-eigenaar: Nadat de overeenkomst is aangenomen, moet de wanbetalende mede-eigenaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het verbod op het gebruik van de gemeenschappelijke elementen, waarbij de data en voorwaarden van toepassing worden gespecificeerd. Het is essentieel dat deze communicatie duidelijk is en alle relevante informatie bevat.
  5. Uitvoering van de overeenkomst: Vanaf de datum die in de communicatie is vastgesteld, kan de mede-eigenaar geen gebruik meer maken van de gemeenschappelijke elementen, zoals recreatiegebieden, liften, sportschool, enz. De gemeenschap kan maatregelen nemen om naleving te waarborgen, zoals toegangscontrole of het plaatsen van informatieve borden.
La prohibición de uso de elementos comunes

Maakt u deel uit van een mede-eigendomsgemeenschap met een hoog aantal wanbetalingen? Heeft uw mede-eigendomsgemeenschap besloten u het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes te ontzeggen? Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in mede-eigendomsgemeenschappen, helpen we u graag. Bel ons nu.

Intussen kunt u ons blog raadplegen over het kopen van een woning in Spanje op

www.andradesortegaabogados.es/index.php/2023/05/12/comprar-un-inmueble-en-espana/.

Vergelijkbare berichten