ERFOPVOLGING ZONDER TESTAMENT

De ab intestato opvolging in het Spaanse recht verwijst naar de manier waarop de goederen van een overleden persoon worden verdeeld wanneer er geen testament is achtergelaten.

In deze situaties is het essentieel om op de hoogte te zijn van de wettelijke regels die deze opvolging regelen, evenals de rechten en verplichtingen van de wettelijke erfgenamen. Bij A&O Advocaten in Marbella leggen we het u uit. Vandaag zullen we in detail ingaan op het concept van de ab intestato opvolging in het Spaanse recht en hoe dit wordt uitgevoerd.

De ab intestato opvolging, ook wel bekend als intestate opvolging, vindt plaats wanneer de overledene geen geldig testament heeft achtergelaten (https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf). Het kan ook voorkomen dat het testament niet de volledige bezittingen regelt. In deze gevallen bepaalt de wet hoe de goederen van de overledene worden verdeeld onder zijn wettelijke erfgenamen.

ERFOPVOLGING ZONDER TESTAMENT

In Spanje bepaalt het Burgerlijk Wetboek een volgorde van de ab intestato opvolging die bepaalt wie de erfgenamen van de overledene zullen zijn in geval van afwezigheid van een testament. Deze opvolgingsvolgorde is gebaseerd op de nabijheid van verwantschap en bestaat uit vier groepen erfgenamen: nakomelingen, voorouders, echtgenoot en zijverwanten. Bij A&O Advocaten, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in nalatenschappen, leggen we het u uit.

  • Nakomelingen: Als de overledene kinderen heeft, zullen zij de belangrijkste erfgenamen zijn en andere groepen erfgenamen uitsluiten. De kinderen sluiten op hun beurt kleinkinderen en andere nakomelingen uit. Deze zullen alleen erven als hun ouders al zijn overleden.
  • Voorouders: Als er geen nakomelingen zijn, zullen de ouders en grootouders van de overledene de erfgenamen zijn. Voorouders van dichterbij sluiten die van verder weg uit.
  • Echtgenoot: Als de overledene geen nakomelingen of voorouders heeft, zal de echtgenoot de erfgenaam zijn. In geval van huwelijken zonder kinderen erft de echtgenoot de volledige goederen. Als er kinderen zijn, erft de echtgenoot een deel in vruchtgebruik en de kinderen in naakte eigendom.
  • Zijverwanten: Als er geen nakomelingen, voorouders of echtgenoot zijn, kunnen broers en andere zijverwanten erven. In dit geval wordt een volgorde van verwantschap en graad van verwantschap gevolgd om de verdeling van de goederen te bepalen.

Bij een ab intestato opvolging is het nodig om voorafgaand aan de eigenlijke opvolging een verklaring van erfgenamen af te leggen. In sommige gevallen kan een gerechtelijke procedure nodig zijn om te bepalen wie de erfgenamen zijn en hoe de goederen verdeeld zullen worden. Dit proces wordt uitgevoerd door een rechter en kan de deelname van mogelijke erfgenamen en andere belanghebbenden vereisen.

Tijdens de procedure wordt de nodige documentatie verzameld om de verwantschap te bewijzen en worden relevante onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of er andere erfgenamen zijn. Zodra de erfgenamen zijn vastgesteld, zal overgegaan worden tot de liquidatie en verdeling van de goederen volgens de vastgestelde regels.

ERFOPVOLGING ZONDER TESTAMENT

De ab intestato opvolging kan enige onzekerheid met zich meebrengen en weerspiegelt niet altijd de wensen van de overledene. Daarom is het essentieel om een testament op te stellen om de goederen op een duidelijke manier te kunnen verdelen en mogelijke conflicten tussen erfgenamen te voorkomen.

Een testament stelt de testateur in staat om erfgenamen aan te wijzen, legaten vast te stellen, een executeur-testamentair te benoemen om de erfenis te beheren, en andere bepalingen vast te leggen. Bovendien kan het ook worden gebruikt als instrument om de verdeling van de goederen te plannen en te optimaliseren, waarbij de fiscale last voor de erfgenamen wordt geminimaliseerd.

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament achter te laten, wordt het beheer van zijn/haar erfenis complexer en is de tussenkomst van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat raadzaam. Bij A&O Abogados, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in ab intestato opvolging, zullen wij u begeleiden.

Een van de eerste stappen in het beheer van een ab intestato erfenis is het bepalen van wie de wettelijke erfgenamen zijn volgens de wettelijk vastgestelde volgorde.
Bij deze taak speelt de advocaat een cruciale rol door advies te geven aan mogelijke erfgenamen en de benodigde documentatie te verzamelen om de verwantschap aan te tonen, zoals overlijdensaktes, gezinsboeken, geboorteaktes, enzovoort.

De advocaat moet grondige kennis hebben van de wetten en juridische procedures met betrekking tot ab intestato opvolging en deze op de juiste wijze toepassen om een eerlijke en wettelijke verdeling van de nalatenschap te waarborgen. Daarom is A&O Abogados het geschikte kantoor om uw belangen te behartigen.

Nadat de erfgenamen zijn vastgesteld, treedt de advocaat op als hun wettelijke vertegenwoordiger en verdedigt hij hun belangen in alle stadia van het proces van het beheer van de ab intestato erfenis. Dit omvat het uitvoeren van alle benodigde procedures bij bevoegde instanties, zoals kadasters, banken of andere instellingen, om de goederen van de overledene te identificeren en veilig te stellen.

ERFOPVOLGING ZONDER TESTAMENT

Bovendien zorgt onze advocaat voor de bescherming van de rechten van de erfgenamen tegen derden die hun status in twijfel kunnen trekken of een deel van de erfenis kunnen opeisen. Dit omvat de juridische verdediging van de erfgenamen in geval van geschillen of disputen die tijdens het proces kunnen ontstaan.

Een andere belangrijke taak van de advocaat bij het beheer van de ab intestato erfenis is de liquidatie en verdeling van de goederen van de overledene volgens de toepasselijke wetgeving. Dit omvat het evalueren en waarderen van de activa en passiva van de nalatenschap en het bepalen van een rechtvaardige verdeling onder de erfgenamen. A&O Abogados, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in burgerlijk recht, zal een essentiële steunpilaar zijn.

Onze advocaat zorgt voor de voorbereiding van de vereiste juridische documenten, zoals de verdelingsakte, waarin de beschrijving van de goederen en de toewijzing aan elke erfgenaam worden vermeld. Daarnaast zorgt hij ook voor de afhandeling van de bijbehorende belastingprocedures, zoals de betaling van successierechten.

In sommige gevallen kan het beheer van een ab intestato erfenis leiden tot conflicten en geschillen tussen de erfgenamen. In dergelijke situaties speelt de advocaat een cruciale rol als bemiddelaar, waarbij hij zoekt naar vriendelijke oplossingen en het vermijden van juridische procedures.

Onze gespecialiseerde advocaten in conflictbeheer zullen u helpen. Ze zullen hun onderhandelings- en conflictbeheersingsvaardigheden gebruiken om overeenkomsten te bereiken tussen de betrokken partijen, altijd met als doel de belangen van de erfgenamen te beschermen en de familierelatie te behouden.

Is er een naast familielid overleden? Weet u niet hoe u in deze moeilijke tijden moet handelen om uw belangen te beschermen? Bij A&O Abogados, uw toonaangevende advocatenkantoor, zullen we u helpen. Bel ons nu.

Ondertussen kunt u ons blog lezen over de internationale voedselclaim in Spanje

(https://andradesortegaabogados.es/index.php/2022/09/25/reclamacion-de-alimentos-internacionales-en-espana/).

Vergelijkbare berichten