ANNULERING VAN RENTE OP REVOLVING CARDS

Heb je een doorlopende kaart? Heb je rente betaald over die kaart? De door uw bank bedongen rente kan onrechtmatig zijn. A&O Abogados, uw civiele advocaten in Spanje, onthult u de sleutels tot deze claim.

Allereerst is het essentieel om te weten waar de draaiende kaart uit bestaat. Het gebruik van de bij de entiteit ingeschreven kaart impliceert de mogelijkheid voor de gebruiker om periodiek het bedrag van de aankopen te betalen (door middel van een percentage van het afgestoten bedrag of een vast maandelijks bedrag), op zodanige wijze dat de entiteit aankopen van consumptiegoederen tegen teruggave plus rente op termijn, werkend als consumentenkrediet.

Laten we het eens bekijken met een voorbeeld. Een man, Andrés Ortega, tekent een kaart bij de bank waarmee hij zijn maandelijkse aankopen doet. De entiteit crediteert maandelijks een bedrag aan de gebruiker dat gedurende de volgende maanden in termijnen wordt betaald met een rentepercentage. Stel dat de lener 2000 euro heeft. Met haar aankopen van de maand verbruikt ze 1.500 euro van dat saldo. U kunt in die maand dus maar 500 euro hebben. Aan het begin van de volgende maand dient de gebruiker het overeengekomen bedrag aan de entiteit terug te betalen. Daarnaast ontvangt de entiteit rente over het afgestoten bedrag (1500 x TAE).

Bij dit soort contracten crediteert de entiteit de gebruiker gewoonlijk opnieuw aan het begin van de volgende maand, waarbij het krediet wordt toegepast om het niet-betaalde bedrag van de vorige maand te voldoen. In ons voorbeeld zal Andrés opnieuw rente moeten betalen voor het verstrekte bedrag (ook al heeft hij het niet verstrekt), dat wil zeggen voor 1000 euro plus het JKP, waarbij hij rente ontvangt die het debetsaldo aan de entiteit ZAL VERHOGEN totdat de gebruiker injecteert activa in de cheque.

Concluderend, Andrés zal in een spiraal terechtkomen van een nieuwe geaccrediteerde saldotoewijzing van betaling aan een eerdere schuldopbouw van rente die maandelijks zal toenemen.

Op welke basis is de doorlopende kaartclaim gebaseerd?

Met het bovenstaande moet rekening worden gehouden: dit banklegale bedrijf werkt als een consumentenkrediet. Bijgevolg wordt het vanwege zijn doel gehouden met consumenten, waarbij de beschermingsvoorschriften voor consumenten en gebruikers van toepassing zijn. Bedenk dat het contracten zijn waarbij de gebruiker niet over de onderhandelingscapaciteit beschikt, maar zijn autonomie alleen manifesteert in de aanvaarding of afwijzing en bloc van de specificaties die door de entiteit zijn voorbeschikt, zichzelf configurerend als een adhesiecontract.

Dit alles maakt dat genoemde specificatie vatbaar is voor misbruikcontrole zowel vanwege de incorporatie als de transparantie van de daarin opgenomen voorwaarden.

Waarop is de rentevordering gericht?

De actie richt zich op de toepassing van de zogenaamde Azcárate-wet, of wet van de onderdrukking van woekerrente uit 1908. Deze wet stelt in artikel 1 dat

“Elk leningscontract dat een rente voorziet die aanzienlijk hoger is dan de normale geldvoet en die duidelijk onevenredig is aan de omstandigheden van het geval of onder zodanige voorwaarden dat het leonine is, en er redenen zijn om aan te nemen dat het door de kredietnemer is aanvaard vanwege hun schrijnende situatie, hun onervarenheid of beperkte mentale vermogens.

Het contract waarin een groter bedrag wordt verondersteld te zijn ontvangen dan het werkelijk geleverde bedrag, ongeacht de entiteit en omstandigheden, zal ook nietig zijn. De afstand van bevoegdheid, binnen de bevolking, gedaan door de schuldenaar in dit type contract zal ook nietig zijn.

In toepassing van de bovengenoemde wet op de acties met betrekking tot draaiende kaarten, is het Hooggerechtshof gekomen om te specificeren in de uitspraak van de plenaire vergadering 628/2015 van 25 november, die op zichzelf jurisprudentie creëert die de vereisten voor de welvaart van de actie die met betrekking tot deze kaarten is ondernomen met betrekking tot de rentevoet in de volgende gevallen:

i) De regelgeving inzake onrechtmatige bedingen in met consumenten gesloten contracten staat geen controle toe op het “misbruik” karakter van de vergoedende rentevoet, terwijl de clausule die dergelijke rente vaststelt een essentieel element van het contract regelt, zoals de prijs van de dienst , zolang het voldoet aan de transparantievereiste. De uitdrukking van het JKP is een essentiële vereiste, hoewel op zichzelf niet voldoende, zodat de clausule die de vergoedingsrente bepaalt, als transparant kan worden beschouwd.

ii) Om de krediettransactie als woeker te beschouwen, volstaat het dat de vereisten vermeld in het eerste lid van art. 1 van de wet ter bestrijding van woekerrente, dat wil zeggen “dat een rente wordt bedongen die aanmerkelijk hoger is dan normaal voor geld en die duidelijk niet in verhouding staat tot de omstandigheden van het geval”, zonder dat cumulatief wordt vereist “dat het is geaccepteerd door de lener vanwege zijn nood, onervarenheid of beperkte mentale vermogens”.

iii) Aangezien volgens art. 315, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, “elk voordeel overeengekomen ten gunste van de schuldeiser wordt beschouwd als rente”, het percentage dat in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of de rente aanmerkelijk hoger is dan het normale geldbedrag is niet nominaal, maar eerder equivalent jaarlijks tarief (TAE), dat wordt berekend rekening houdend met alle betalingen die de lener voor de lening aan de geldschieter moet doen, volgens wettelijk vooraf bepaalde normen.

iv) Om te bepalen of de lening, het krediet of een soortgelijke transactie woeker is, is de rente waarmee de vergelijking moet worden gemaakt het “normale geld”. Om vast te stellen wat als “normale rente” wordt beschouwd, kunnen de door de Bank van Spanje gepubliceerde statistieken worden gebruikt, op basis van de informatie die kredietinstellingen maandelijks moeten verstrekken over de rentetarieven die worden toegepast op verschillende soorten actieve en passieve transacties. Het is niet juist om als vergelijkingsterm de wettelijke rente van geld te gebruiken.

v) De beslissing van de Provinciale Rechtbank om een ​​rente die ruimschoots hoger was dan de in de instantie vastgestelde index als significant van de “normale rente van geld” (de gemiddelde rentevoet van consumentenleningen) als “niet buitensporig” te beschouwen, was niet correct, aangezien dat de vraag was niet zozeer of deze rente buitensporig was of niet, als wel of het “aanzienlijk hoger was dan normaal geld en kennelijk niet in verhouding stond tot de omstandigheden van het geval”, en zo’n belangrijk verschil met het gemiddelde tarief dat als referentie werd genomen stelt ons in staat om de bedongen rente te beschouwen als “aanzienlijk hoger dan normaal voor geld”.

vi) De geldschieter draagt ​​de bewijslast van het samenvallen van uitzonderlijke omstandigheden die de beding van een aanzienlijk hogere rente rechtvaardigen dan normaal bij consumptief krediettransacties.

vii) Het risico dat voortvloeit uit het hoge niveau van niet-betalingen in verband met verrichtingen van consumentenkredieten die op flexibele wijze worden verleend en zonder afdoende verificatie van het vermogen van de kredietnemer om te betalen, kan niet worden beschouwd als uitzonderlijke omstandigheden die een aanzienlijk hogere rente dan normaal geld rechtvaardigen. het onverantwoord verstrekken van consumentenleningen tegen veel hogere rentetarieven dan normaal, waardoor consumenten zich te veel in de schulden steken en waardoor degenen die regelmatig aan hun verplichtingen voldoen de gevolgen moeten dragen van het hoge aantal wanbetalingen, kan niet worden beschermd door het rechtssysteem.

Hoe kan ik een claim indienen bij de bank?

Voorafgaand aan het uitoefenen van rechtsvorderingen dient bij de bank een vordering te worden ingediend om de bedingen op te heffen en de restitutie-effecten te vorderen bestaande uit de ten onrechte ontvangen bedragen en de rente over die bedragen. De entiteit krijgt een termijn van twee maanden om op die brief te reageren, waarna de vordering aanhangig kan worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

Bij A&O Abogados, civiel advocaten in Spanje, kunnen wij u helpen bij het claimen tegen de bank. Aarzel niet, neem nu contact op.

Vergelijkbare berichten