La vulnerabilidad social en el desahucio

DE SOCIALE KWESTBAARHEID BIJ UITZETTING

De sociale kwetsbaarheid is een zorgwekkend onderwerp dat veel mensen in onze samenleving treft. Een van de moeilijkste momenten voor degenen die zich in kwetsbare situaties bevinden, is de sociale kwetsbaarheid bij uitzetting. Vandaag zullen we analyseren hoe de RD-wet 11/20 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208) deze problematiek heeft aangepakt en welke beschermingsmaatregelen er zijn genomen. A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in uitzettingszaken, kan u helpen bij de sociale kwetsbaarheid bij uitzetting.

A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in uitzettingszaken, kan u helpen bij de sociale kwetsbaarheid bij uitzetting.

In Spanje is de RD-wet 11/20 een regelgeving die beoogt bescherming en huisvestingszekerheid te bieden aan mensen in een kwetsbare situatie, vooral in het kader van de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Deze wet stelt een reeks maatregelen vast om uitzettingen te voorkomen en toegang tot waardige huisvesting te waarborgen.

Een van de belangrijkste zorgen van het Koninklijk Besluit Wet 11/20 is de sociale kwetsbaarheid bij uitzetting. Dit omvat mensen die risico lopen op uitsluiting, slachtoffers van gendergerelateerd geweld, gezinnen met minderjarige kinderen, mensen met een handicap en ouderen.

De regelgeving stelt de opschorting van uitzettingen vast tot een bepaalde datum en vergemakkelijkt de onderhandeling over alternatieve maatregelen om het verlies van huisvesting te voorkomen.

Het Koninklijk Besluit Wet 11/20 stelt een reeks maatregelen vast om uitzettingen te voorkomen en mensen in een kwetsbare situatie te beschermen.

La vulnerabilidad social en el desahucio

Enkele van deze maatregelen zijn:

 1. Uitstel van huurbetaling: Er wordt een uitstel van huurbetaling vastgesteld voor een bepaalde periode voor huurders die zich in een economisch kwetsbare situatie bevinden als gevolg van de crisis.
 2. Opschorting van ontruimingen: De uitzettingsprocedures zijn opgeschort tijdens de noodtoestand en deze maatregelen zijn momenteel verlengd.
 3. Huursteun: Er wordt een programma opgezet voor economische steun voor huurbetalingen, speciaal gericht op de meest kwetsbare mensen
 4. Versterking van de maatschappelijke dienstverlening: De rol van de maatschappelijke dienstverlening wordt versterkt om mensen in een kwetsbare situatie te helpen en hen steun en advies te bieden.

Maatregelen in het Koninklijk Besluit 11/20

De maatregelen vastgesteld in het Koninklijk Besluit Wet 11/20 zijn van vitaal belang, omdat ze de bescherming van de meest kwetsbare groepen waarborgen en situaties van hulpeloosheid en sociale uitsluiting voorkomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om financiële verlichting te bieden aan getroffen gezinnen en alternatieven te bieden om het verlies van hun huis te voorkomen. De sociale kwetsbaarheid bij uitzetting is een ernstige kwestie die moet worden aangepakt.

De situatie van kwetsbaarheid waarin veel mensen zich bevinden vanwege het risico om uit hun woningen te worden gezet, heeft geleid tot de implementatie van specifieke maatregelen om bescherming en huisvestingszekerheid te bieden. Bij A&O Advocaten in Marbella zullen we in detail de opschorting van ontruimingen in de uitzettingsprocedures analyseren. We zullen ook de sociale kwetsbaarheid bij uitzetting uitleggen zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit Wet 11/20. We zullen de vereisten bespreken die moeten worden vervuld om toegang te krijgen tot deze wettelijke bescherming.

La vulnerabilidad social en el desahucio

Het Koninklijk Besluit Wet 11/20 stelt de opschorting van ontruimingen in de uitzettingsprocedures vast. Deze maatregel is essentieel om de bescherming van mensen in een kwetsbare situatie te waarborgen, vooral tijdens de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, die momenteel nog steeds gevolgen heeft. De opschorting van ontruimingen houdt in dat uitzettingen niet zullen worden uitgevoerd onder bepaalde omstandigheden, waardoor getroffen gezinnen wat ademruimte krijgen en het onmiddellijke verlies van hun woning wordt voorkomen.

De toegang tot de opschorting van ontruimingen is onderworpen aan het vervullen van bepaalde vereisten zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit Wet 11/20.

Vereisten van het Koninklijk Besluit Wet

Deze vereisten zijn als volgt:

 1. Economische kwetsbaarheid: Het is noodzakelijk om een situatie van economische kwetsbaarheid aan te tonen die het betalen van de huur of hypotheekbetalingen onmogelijk maakt. Dit omvat mensen die aanzienlijk inkomensverlies hebben geleden, werkloosheid, tijdelijke werkloosheid (ERTE) of andere omstandigheden die hun economische mogelijkheden ernstig beïnvloeden.
 2. Risico op huisvestingsuitsluiting: Het moet worden aangetoond dat de uitzetting het verlies van de gebruikelijke woning tot gevolg zou hebben en dat er geen passend alternatief voor huisvesting beschikbaar is.
 3. Sociale kwetsbaarheid: De sociale kwetsbaarheid van de betrokken personen zal in aanmerking worden genomen, zoals slachtoffers van gendergerelateerd geweld, gezinnen met minderjarige kinderen, personen met een handicap of ernstige ziekte, onder anderen.
 4. Rapport van maatschappelijke dienstverlening: Het is noodzakelijk om een rapport van maatschappelijke dienstverlening te hebben dat de situatie van kwetsbaarheid en de behoefte aan huisvestingsbescherming accrediteert.

De opschorting van ontruimingen, naast het voorkomen van uitzettingen, biedt extra tijd voor de betrokken partijen om overeenkomsten te bereiken of alternatieve maatregelen vast te stellen die het verlies van de woning kunnen voorkomen. Gedurende de opschorting wordt onderhandeling tussen verhuurders en huurders gestimuleerd om haalbare en duurzame oplossingen te zoeken.

Onze advocaten van A&O Advocaten, gespecialiseerd in uitzettingszaken, zijn professionals met een diepgaande kennis van de wetten en voorschriften met betrekking tot uitzettingsprocedures. Zowel voor verhuurders als huurders is het essentieel om het juiste juridische advies te hebben om hun rechten, plichten en beschikbare opties te begrijpen tijdens de opschorting van ontruimingen wegens sociale kwetsbaarheid.

Voor verhuurders:

 1. Beoordeling van de situatie: Een deskundige advocaat in uitzettingszaken kan verhuurders helpen om de situatie te beoordelen en te bepalen of aan de vereiste criteria voor het aanvragen van opschorting van de ontruiming wegens sociale kwetsbaarheid wordt voldaan.
 2. Advies bij onderhandelingen: In het geval dat de huurder voldoet aan de criteria voor kwetsbaarheid, kan de advocaat de verhuurder bijstaan in de onderhandelingen om uitzetting te voorkomen. Dit kan alternatieven omvatten, zoals herstructurering van de schuld of het opstellen van een betalingsplan dat is afgestemd op de economische situatie van de huurder.
 3. Juridische vertegenwoordiging: Als er geen vriendelijke overeenkomst wordt bereikt, kan de advocaat de verhuurder vertegenwoordigen in het juridische proces, ervoor zorgend dat hun rechten worden gerespecteerd en dat de juiste stappen worden gevolgd volgens de geldende wetgeving.
La vulnerabilidad social en el desahucio

Hoe kan een advocaat gespecialiseerd in uitzettingszaken de huurder helpen?

Voor huurders:

 1. Beoordeling van de kwetsbaarheid: Een advocaat gespecialiseerd in uitzettingszaken kan de situatie van de huurder beoordelen en bepalen of deze voldoet aan de vereisten om opschorting van de ontruiming wegens sociale kwetsbaarheid aan te vragen.
 2. Advies over rechten en middelen: De advocaat zal de huurder duidelijke en nauwkeurige informatie verstrekken over zijn rechten en beschikbare middelen, zoals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot programma’s voor financiële hulp, het aanvragen van uitstel van huurbetaling of het gebruik maken van andere maatregelen voor huisvestingsbescherming.
 3. Juridische verdediging: Indien de uitzetting onrechtmatig plaatsvindt of niet voldoet aan de wettelijke vereisten, zal de advocaat de rechten van de huurder verdedigen in het desbetreffende gerechtelijke proces, op zoek naar eerlijke en billijke oplossingen.

Bevindt u zich in een kwetsbare situatie en vreest u dat u uw huis zult verliezen? Kan uw huurder niet betalen en bent u bang dat hij zonder een eerlijke oplossing in het pand zal blijven? Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in kwetsbare situaties, zullen wij u gedurende het hele proces begeleiden. Bel ons nu.

In de tussentijd kunt u ons blog lezen over uitzettingen wegens niet-betaling:

Vergelijkbare berichten