KONINKLIJK BESLUIT-WET 5/2023 VAN 28 JUNI

Vandaag bespreken we het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 van 28 juni (https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/29/pdfs/BOE-A-2023-15135.pdf). De wetgeving evolueert voortdurend om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de burgers. Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor in Marbella, leggen we de wijzigingen in de nieuwe regelgeving uit. In dit opzicht introduceert het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 van 28 juni belangrijke wijzigingen in de regelgeving voor handelsvennootschappen. Laten we nu kijken hoe het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 van 28 juni van invloed is op verschillende gebieden van het juridische kader.

Structurele Wijzigingen in Handelsvennootschappen:

Structurele wijzigingen in handelsvennootschappen zijn cruciale operaties voor bedrijven waarmee ze zich kunnen aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden. Deze operaties omvatten de transformatie van een vennootschap, fusies met andere bedrijven, splitsingen om nieuwe entiteiten te creëren en de mondiale overdracht van activa en passiva.

De transformatie van een vennootschap houdt in dat de juridische vorm ervan wordt gewijzigd, wat kan inhouden dat het een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een andere ondernemingsvorm wordt zoals toegestaan door de wet.

KONINKLIJK BESLUIT-WET 5/2023 VAN 28 JUNI

Het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 introduceert duidelijkere en efficiëntere procedures om deze operatie uit te voeren, met nadruk op de bescherming van de rechten van aandeelhouders en crediteuren.

Wat betreft fusies zijn dit operaties waarbij twee of meer bedrijven samenkomen om één entiteit te vormen. De nieuwe regelgeving streeft naar transparantie in het fusieproces, waarborgt een adequate waardering van activa en passiva, en beschermt de rechten van de werknemers die door de operatie worden beïnvloed.

Aan de andere kant stellen splitsingen een bedrijf in staat om te worden opgesplitst in twee of meer onafhankelijke entiteiten. Het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 legt strengere eisen vast voor de informatie die aan aandeelhouders en crediteuren moet worden verstrekt tijdens het splitsingsproces en waarborgt een passende verdeling van activa en passiva.

De nieuwe regelgeving stelt mechanismen vast om gelijke behandeling van crediteuren en adequate bescherming van de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

Het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 behandelt ook structurele wijzigingen die betrekking hebben op zowel Spaanse als buitenlandse bedrijven. In een steeds meer geglobaliseerde wereld hebben bedrijven flexibiliteit nodig om in verschillende rechtsgebieden te opereren. De nieuwe regelgeving vergemakkelijkt grensoverschrijdende structurele wijzigingen door duidelijke regels vast te stellen voor de uitvoering ervan en coördinatie met de autoriteiten van andere betrokken landen.

Een van de gebieden die het meest wordt beïnvloed door het Koninklijk Besluit Wet 5/2023 is het arbeidsrecht. Er zijn aanzienlijke hervormingen ingevoerd om gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze hervormingen omvatten:

1. Salarisgelijkheid: De nieuwe wetgeving legt strengere maatregelen op om gelijke beloning tussen mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies te waarborgen. Bedrijven moeten hun beloningsbeleid herzien en aanpassen om aan deze bepalingen te voldoen.

2. Werk- en gezinsbalans: Maatregelen zijn ingevoerd om de balans tussen werk en gezin te verbeteren, zoals het bevorderen van telewerken en flexibele werktijden, om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

3. Maatregelen tegen discriminatie: Het besluit versterkt de sancties voor genderdiscriminatie op de werkvloer en bevordert een cultuur van gelijkheid binnen bedrijven.

KONINKLIJK BESLUIT-WET 5/2023 VAN 28 JUNI

El Real Decreto-Ley 5/2023 brengt ook veranderingen op fiscaal gebied met zich mee. Enkele van de opvallendste fiscale wijzigingen zijn onder andere:

1. Vennootschapsbelasting: Maatregelen worden ingevoerd om belastingontduiking tegen te gaan en de belastingheffing voor grote ondernemingen te verbeteren. Strengere voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de belasting van bedrijfswinsten.

2. Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (IRPF): De tarieven en schalen van de IRPF worden aangepast om een meer evenredige verdeling van de fiscale lasten onder de burgers te waarborgen.

Dit zijn slechts enkele van de meest opvallende maatregelen. Evenzo worden er ook maatregelen ingevoerd die van invloed zijn op het burgerlijk procesrecht, met name op de schorsing van gerechtelijke aanwijzingen. Dit omvat het vereenvoudigen van procedures en processen, evenals het bevorderen van het gebruik van technologie voor het elektronisch indienen van rechtszaken en middelen, wat het gerechtelijke proces versnelt en de bureaucratie vermindert.

Bemiddeling is een waardevol instrument voor het oplossen van geschillen buiten de rechtbank. Het nieuwe decreet bevordert actief bemiddeling als een effectief alternatief voor het oplossen van burgerlijke geschillen. Er worden procedures en middelen vastgesteld om bemiddeling te vergemakkelijken en te bevorderen als een levensvatbare optie voordat men naar de rechter stapt, wat helpt om de rechtbanken te ontlasten en de werklast in het civiele justitiële systeem te verminderen.

Het Real Decreto-Ley 5/2023 moderniseert de vrijwillige jurisdictie, waardoor meer zaken snel en efficiënt kunnen worden afgehandeld zonder dat een volledige gerechtelijke procedure nodig is. Dit omvat zaken als de verdeling van erfenissen en de goedkeuring van overeenkomsten tussen partijen. De stroomlijning van deze processen komt zowel burgers als bedrijven ten goede door tijd en kosten te besparen.

Het nieuwe decreet versterkt de transparantie in het gerechtelijk systeem, inclusief een grotere publiciteit van gerechtelijke veilingen en duidelijkere regelgeving met betrekking tot de toegang tot gerechtelijke dossiers. Er worden ook waarborgen vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van alle betrokken partijen in een gerechtelijke procedure worden gerespecteerd.

KONINKLIJK BESLUIT-WET 5/2023 VAN 28 JUNI

Laten we nu bespreken hoe dit van invloed is op de schorsing van gerechtelijke aanwijzingen.

Een van de meest opmerkelijke aspecten van het decreet is de introductie van de mogelijkheid om gerechtelijke aanwijzingen op te schorten in gevallen van uitzonderlijke omstandigheden. Dit kan situaties omvatten waarin zich noodsituaties, gezondheidscrisissen of natuurrampen voordoen die de normale gang van een rechtszaak verhinderen. De opname van deze bepaling biedt meer flexibiliteit bij het beheer van zaken in buitengewone omstandigheden.

Het Real Decreto-Ley 5/2023 legt waarborgen vast om de rechten van de betrokken partijen in een gerechtelijke procedure te beschermen wanneer er sprake is van schorsing. Het zorgt ervoor dat de partijen tijdig worden geïnformeerd over de schorsing en dat hun rechten op verdediging en een eerlijk proces worden gerespecteerd. Dit zorgt ervoor dat schorsingen op een eerlijke en billijke manier worden gebruikt.

Introduceert ook maatregelen om het proces van herplanning van opgeschorte gerechtelijke aanwijzingen te versnellen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat zaken niet in een juridisch vacuüm terechtkomen en dat de betrokken partijen hun geschillen tijdig kunnen oplossen.

Het Real Decreto-Ley 5/2023 introduceert ingrijpende veranderingen in de manier waarop gerechtelijke aanwijzingen worden beheerd in Spanje. Deze wijzigingen zijn bedoeld om het proces te stroomlijnen, de bescherming van de rechten van de partijen te waarborgen en flexibiliteit te bieden voor uitzonderlijke situaties. Advocaten, rechters en burgers moeten op de hoogte zijn van deze hervormingen om zich aan te passen aan een voortdurend evoluerend juridisch systeem en de kansen te benutten die het biedt voor een effectiever en rechtvaardiger beheer van justitie in Spanje. Het uiteindelijke doel is om het rechtssysteem te versterken en rechtvaardigheid en efficiëntie te waarborgen bij de oplossing van juridische geschillen.

KONINKLIJK BESLUIT-WET 5/2023 VAN 28 JUNI

Heeft u een lopende juridische procedure en denkt u dat deze mogelijk kan worden versneld? Wilt u weten of de Real Decreto-Ley 5/2023 op enige manier van invloed op u kan zijn? Bij A&O Advocaten, uw procesadvocatenkantoor in Marbella, helpen wij u graag. Neem nu contact met ons op.

Intussen nodigen we u uit om een ander van onze blogs te lezen, https://andradesortegaabogados.es/index.php/2022/09/16/la-cancelacion-de-los-intereses-de-las-tarjetas-revolving/.

Vergelijkbare berichten