LA FIANZA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA
Andalusia official flag.3D render illustration

DE BORGSTELLING IN DE ANDALUSISCHE REGIO

De borgstelling in de Andalusische regio is momenteel een onderwerp van belang. Bent u van plan om uw woning in Andalusië te verhuren? Weet u niet hoe u de waarborgsom moet beheren? Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor gespecialiseerd in burgerlijk recht in Marbella, helpen we u graag.

Het huren van woningen is een gangbare praktijk in de hedendaagse samenleving, en in Spanje, evenals in vele andere delen van de wereld, zijn er specifieke wetten en voorschriften die deze relatie tussen huurders en verhuurders reguleren. Een van de fundamentele zaken die elke verhuurder en huurder moet begrijpen, is de waarborgsom bij de Andalusische regio. In deze juridische blog zullen we in detail de waarborgsom in de Andalusische regio behandelen. We zullen ook de toepasselijke regelgeving in de autonome regio Andalusië analyseren. Bij A&O Advocaten, uw vertrouwde advocatenkantoor, staan we u bij in het proces.

DE BORGSTELLING IN DE ANDALUSISCHE REGIO

De waarborgsom is een essentiële stap in elk huurcontract in Andalusië. Het betreft een geldbedrag dat de huurder aan de verhuurder geeft als garantie voor de naleving van de verplichtingen die zijn vastgelegd in het huurcontract. Deze waarborgsom wordt overeenkomstig de Wet op de stedelijke huur (Wet 29/1994 van 24 november) geïnd. Het dient te worden beheerd via het Borgregistratiekantoor van de Andalusische regio.

DE BORGSTELLING IN DE ANDALUSISCHE REGIO

In Andalusië is de specifieke regelgeving met betrekking tot de waarborgsom vastgelegd in de Wet 4/2013 inzake Maatregelen ter Vereenvoudiging en Bevordering van de Huurwoningmarkt (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941). Deze wet stelt de volgende belangrijke punten vast:

  1. Verplichte waarborgsom: Elk huurcontract voor een woning in Andalusië, zowel voor hoofdverblijf als voor tijdelijke verblijf, is onderworpen aan de verplichting om de waarborgsom te storten bij het Borgregistratiekantoor van de Andalusische regio.
  2. Termijn voor de waarborgsom: De termijn voor het deponeren van de waarborgsom is dertig dagen na ondertekening van het contract. Zowel de verhuurder als de huurder kunnen deze waarborgsom uitvoeren, en het is belangrijk om het ontvangstbewijs te bewaren als bewijs van de transactie.
  3. Bedrag van de waarborgsom: Het bedrag van de waarborgsom komt overeen met één maand huur voor woningen bestemd als hoofdverblijf. Het kan anderhalve maand huur bedragen voor seizoensgebonden woningen. Dit bedrag kan worden herzien door de regering van Andalusië.
  4. Investering van de waarborgsom: De waarborgsommen worden geïnvesteerd in een fonds dat wordt beheerd door de Andalusische regering. Ze worden gebruikt om mogelijke schade of schulden in verband met de huurovereenkomst te dekken. De verhuurder heeft het recht om gebruik te maken van dit fonds als de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet.
  5. Teruggave van de waarborgsom: De teruggave van de waarborgsom dient te geschieden binnen een termijn van dertig dagen na het einde van het contract. Als er geen geschillen zijn, zal de huurder het volledige bedrag van de waarborgsom ontvangen.
DE BORGSTELLING IN DE ANDALUSISCHE REGIO

Samengevat is de waarborgsom bij de Andalusische regio een essentieel onderdeel van huurovereenkomsten in deze autonome regio. De toepasselijke regelgeving stelt duidelijke regels vast om de bescherming van de rechten van zowel de verhuurder als de huurder te waarborgen.

Samengevat is de borgstelling bij de Junta de Andalusië een fundamenteel aspect in huurovereenkomsten in deze autonome gemeenschap. De geldende regelgeving stelt duidelijke regels om de rechten van zowel de verhuurder als de huurder te beschermen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan deze voorschriften om mogelijke problemen en geschillen in de toekomst te voorkomen.

Laten we nu dieper ingaan op de teruggave van de borgstelling. Bij A&O Advocaten, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in huurovereenkomsten, leggen we het u uit.

Wanneer het moment daar is om een huurovereenkomst in Andalusië te beëindigen, is de teruggave van de borgstelling die bij de Junta de Andalusië is gedeponeerd, van cruciaal belang voor zowel de verhuurder als de huurder.

Het AVRA-kantoor, een afkorting die staat voor “Andalusisch Agentschap voor Huisvesting en Herstel,” speelt een fundamentele rol in dit proces. Bij A&O Advocaten, uw advocatenkantoor in Marbella, zullen we uiteenzetten wat het AVRA-kantoor is en hoe het fungeert als bemiddelaar bij de teruggave van de borgstelling.

Het AVRA-kantoor is een entiteit die opereert onder de Junta de Andalusië en heeft als doel het beheer van de borgstellingen die voortkomen uit huurovereenkomsten in de autonome gemeenschap. De voornaamste functie ervan is het beheren en controleren van de door huurders gedeponeerde gelden als garantie in geval van niet-nakoming van contractuele verplichtingen. Het AVRA-kantoor treedt op als onpartijdige tussenpersoon in het proces van teruggave van de borgstelling aan het einde van de huurovereenkomst.

DE BORGSTELLING IN DE ANDALUSISCHE REGIO

Het AVRA-kantoor voert verschillende essentiële taken uit:

  1. Beheer en controle van de stortingen: De entiteit is verantwoordelijk voor het ontvangen van de borgstellingen die huurders bij het ondertekenen van het contract hebben gedaan. Dit geld wordt veilig bewaard tot het einde van het contract.
  2. Geschillenbeslechting: In geval van onenigheid tussen verhuurder en huurder over de teruggave van de borgstelling, treedt het AVRA-kantoor op als bemiddelaar en biedt het conflictoplossingsdiensten. Deze entiteit zorgt ervoor dat het proces transparant en rechtvaardig verloopt.
  3. Teruggave van de borgstelling: Wanneer de huurovereenkomst ten einde loopt, zorgt het AVRA-kantoor ervoor dat de huurder de teruggave van zijn borgstelling ontvangt binnen een maximale termijn van dertig dagen na de overdracht van de sleutels, op voorwaarde dat er geen uitstaande schulden of te dekken schade zijn.
  4. Inspecties en reparaties: Het AVRA-kantoor kan ook inspecties uitvoeren om de staat van de woning te controleren en noodzakelijke reparaties te coördineren indien er schade is die rechtvaardigt dat een deel van de borgstelling wordt ingehouden.
  5. Regulering van het bedrag van de borgstelling: Deze entiteit kan voorschriften vaststellen met betrekking tot het bedrag van de borgstelling dat moet worden gestort, wat overeen moet komen met één maand huur. Deze voorschriften kunnen periodiek worden herzien en bijgewerkt.

Kortom, het AVRA-kantoor van de Junta de Andalusië speelt een cruciale rol in het beheer en de teruggave van borgstellingen in huurovereenkomsten. De voornaamste taak is ervoor te zorgen dat het teruggaveproces eerlijk en rechtvaardig is voor beide partijen, om onnodige geschillen te voorkomen. Voor verhuurders en huurders in Andalusië is het hebben van het AVRA-kantoor als tussenpersoon een waardevolle bron om ervoor te zorgen dat rechten en verplichtingen correct worden nageleefd bij het afsluiten van een huurovereenkomst.

In ieder geval, als u geen ervaring heeft, kan de bureaucratie rondom de borgstelling en de daaropvolgende teruggave van de borgstelling tijdrovend en complex zijn. Bij A&O Advocaten, uw gespecialiseerde advocatenkantoor in huurovereenkomsten, staan we graag tot uw dienst. Aarzel niet om ons nu te bellen.

Ondertussen kunt u onze blog lezen over het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke elementen, https://andradesortegaabogados.es/index.php/nl/2023/06/05/het-verbod-op-het-gebruik-van-gemeenschappelijke-elementen/

Vergelijkbare berichten