Wettelijke waarschuwing

Privacybeleid

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (LOPD) 15/1999 van 13 december en de bijbehorende regelgeving, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD), informeren wij de gebruiker dat de persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen, verzameld in elk van de secties van de Website, of welke andere gegevens dan ook die door de gebruiker worden verstrekt tijdens de relatie met RAFAEL ANDRADES MÁRQUEZ Y MARILUZ ORTEGA ARJONA (hierna A&O ABOGADOS), evenals de gegevens die worden verzameld als gevolg van de verleende diensten, zullen worden opgenomen in persoonsgegevensbestanden waarvoor A&O ABOGADOS verantwoordelijk is, met als doel het beheer en de controle van de contractuele of zakelijke relatie, het leggen van verschillende contacten, communicatie, evenals de administratieve, fiscale en boekhoudkundige verwerking vereist door de wet.

De GEBRUIKER garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan A&O ABOGADOS worden verstrekt waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele wijzigingen hierin. De GEBRUIKER zal als enige verantwoordelijk zijn voor enige schade of nadeel, direct of indirect, die aan A&O ABOGADOS of aan derden kan worden toegebracht als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of niet-geactualiseerde gegevens.

A&O ABOGADOS heeft de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en privacy van de persoonsgegevens die in haar bestanden zijn opgeslagen te waarborgen. Desalniettemin moet de GEBRUIKER zich ervan bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet ondoordringbaar zijn. De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt altijd gerespecteerd en deze zullen alleen worden gebruikt om de aangeboden diensten te beheren, de verzoeken die aan ons worden gesteld te beantwoorden en de bijbehorende administratieve taken uit te voeren.

Terms of Use

De toegangs- en gebruiksvoorwaarden van deze website worden beheerst door de geldende wetgeving en het principe van goede trouw, waarbij de gebruiker zich verbindt om de website op een goede manier te gebruiken. Gedrag dat in strijd is met de wet, de rechten of belangen van derden is niet toegestaan.

Het gebruik van de website van A&O ABOGADOS impliceert dat u erkent deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving op dit gebied te hebben gelezen en geaccepteerd. Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik

verantwoordelijkheden

A&O ABOGADOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of slechte configuraties van de op de computer van de internetgebruiker geïnstalleerde software. Elke aansprakelijkheid voor technische incidenten of storingen die optreden wanneer de gebruiker verbinding maakt met internet, wordt uitgesloten. Evenmin wordt de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot de website gegarandeerd.

A&O ABOGADOS verkoopt, overdraagt, verhuurt of verzendt op geen enkele manier persoonlijke informatie of gegevens van haar klanten/gebruikers aan derden.

Tegelijkertijd behoudt A&O ABOGADOS zich het recht voor om de informatie op haar website te updaten, te wijzigen of te verwijderen, evenals de configuratie of presentatie ervan, op elk moment zonder hiervoor verantwoordelijkheid te hoeven nemen.

Gegevensbescherming

De GEBRUIKER kan te allen tijde zijn toestemming intrekken voor de verwerking van zijn gegevens, indien deze is gegeven. In geen geval zal de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het abonnementscontract of de eerder gegenereerde relaties beïnvloeden.

Evenzo kan de GEBRUIKER de volgende rechten uitoefenen:

Verzoek om toegang tot zijn persoonsgegevens of rectificatie ervan indien deze onjuist zijn.

Verzoek om verwijdering ervan wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Verzoek om beperking van de verwerking onder bepaalde omstandigheden.

Verzoek om bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

Verzoek om gegevensoverdracht in de gevallen die in de wetgeving zijn voorzien.

Andere rechten die worden erkend in de toepasselijke voorschriften.

Modellen, formulieren en meer informatie over de genoemde rechten: AEPD.

Hoe te klagen bij de toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent dat er een probleem is met de wijze waarop A&O ABOGADOS uw gegevens behandelt, kunt u uw klachten richten tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, waarbij de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit van toepassing is in het geval van Spanje.

Dataretentie

Zolang u niet om verwijdering verzoekt, worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt bewaard zolang de contractuele relatie wordt onderhouden en zolang deze nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de naleving van de wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Vertrouwelijkheid en vernietiging van documenten

Beroepsgeheim. Het personeel van A&O ABOGADOS verbindt zich ertoe geen informatie openbaar te maken of te gebruiken die zij hebben verkregen in het kader van hun beroep. De door de klant verstrekte informatie wordt in alle gevallen als vertrouwelijk beschouwd en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke verband houden met de geleverde diensten. A&O ABOGADOS verbindt zich ertoe geen informatie te onthullen of vrij te geven over de eisen van de klant, de redenen voor de gevraagde adviezen of de duur van de relatie met deze.

Vernietiging van documenten. Met het oog op het behoud en de garantie van vertrouwelijkheid verbindt A&O ABOGADOS zich ertoe alle vertrouwelijke informatie waartoe het toegang heeft gehad in het kader van het verlenen van diensten te vernietigen zodra 90 dagen zijn verstreken sinds het einde van de dienstverlening aan de klant, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze informatie te bewaren. Als de klant het origineel of een kopie van deze informatie wil bewaren, moet hij deze afdrukken of opslaan met zijn eigen middelen of naar de kantoren van A&O ABOGADOS gaan om deze voor vernietiging op te halen.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Website

Alle inhoud van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafische ontwerp en de broncode (hierna de ‘Inhoud’) zijn intellectuele eigendom van A&O ABOGADOS en de gebruiker wordt geen van de exploitatierechten die zijn erkend door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom op deze Inhoud, overgedragen, behalve die welke strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Portal.

De merken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van A&O ABOGADOS of derden, en het gebruik van het Portaal verleent de Gebruiker geen enkel recht op deze merken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens.

De Website bevat teksten die louter informatief of voor publicitaire doeleinden zijn opgesteld, en die mogelijk niet de huidige stand van wet- en regelgeving weerspiegelen en die betrekking hebben op algemene situaties, zodat de inhoud ervan nooit door de gebruiker op specifieke gevallen kan worden toegepast. De meningen daarin weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van A&O ABOGADOS. De inhoud van de op deze Website gepubliceerde artikelen kan in geen geval als vervanging worden beschouwd voor juridisch advies. De gebruiker mag niet handelen op basis van de informatie op deze Website zonder voorafgaandelijk beroep te doen op het bijbehorende professionele advies.

Het gebruik van externe links impliceert evenmin dat A&O ABOGADOS de inhoud van de doelpagina’s aanbeveelt of goedkeurt.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De toepasselijke wetgeving in geval van geschillen of interpretatieconflicten van de termen die deze wettelijke kennisgeving vormen, evenals elk vraagstuk met betrekking tot de diensten van deze website, is de Spaanse wetgeving.

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd om deze aan te passen aan veranderingen op onze website, evenals aan wettelijke of jurisprudentiële wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens die zich voordoen, dus het is nodig om deze bij elke gelegenheid te lezen wanneer u ons uw gegevens verstrekt via deze website.

Cookiebeleid

Overeenkomstig artikel 22.2 van de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert deze website/app u in deze sectie over het beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload op uw apparaat (pc, mobiele telefoon of tablet) wanneer u toegang heeft tot bepaalde websites of apps. Cookies stellen een website of app onder andere in staat om informatie over de browsegewoonten van een gebruiker of zijn apparaat op te slaan en op te halen, en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die deze website/app gebruikt, kunnen worden onderscheiden volgens de volgende criteria:

Soorten cookies naar de entiteit die ze beheert:

Afhankelijk van wie de entiteit is die het apparaat of domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de gegevens worden verwerkt die worden verkregen, kunnen we onderscheid maken tussen:

Eigen cookies: Dit zijn cookies die naar het eindapparaat van de gebruiker worden gestuurd vanaf een apparaat of domein dat wordt beheerd door de uitgever zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.

Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar het eindapparaat van de gebruiker worden gestuurd vanaf een apparaat of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de gegevens die via de cookies zijn verkregen, verwerkt.

In het geval dat de cookies worden geïnstalleerd vanaf een apparaat of domein dat wordt beheerd door de uitgever zelf, maar de informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet als eigen cookies worden beschouwd.

Soorten cookies naar de duur van de activering:

Afhankelijk van de duur van de activering op het eindapparaat kunnen we onderscheid maken tussen:

Sessiecookies: Dit zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een website/app. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen bewaard moet worden voor de levering van de door de gebruiker gevraagde dienst op een enkele gelegenheid (bijv. een lijst van aangeschafte producten).

Permanente cookies: Dit zijn cookies waarbij de gegevens op het apparaat blijven opgeslagen en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de verantwoordelijke voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot enkele jaren.

Soorten cookies volgens hun doel:

Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verkregen via cookies worden verwerkt, kunnen we onderscheid maken tussen:

Technische cookies: Dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen om te navigeren door een website/app, platform of applicatie en gebruik te maken van de verschillende opties of services die daar beschikbaar zijn, zoals het controleren van het verkeer en de communicatie van gegevens, het identificeren van de sessie, toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de onderdelen die deel uitmaken van een bestelling, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het doen van een verzoek tot inschrijving of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het navigeren, het opslaan van inhoud voor de verspreiding van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.

Personalisatiecookies: Dit zijn cookies die de gebruiker toegang geven tot de service met enkele vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een aantal criteria op de terminal van de gebruiker, zoals bijvoorbeeld de taal, het type browser waarmee hij toegang heeft tot de service, de regionale configuratie van waaruit hij toegang heeft tot de service, etc.

Analytische cookies: Dit zijn cookies die de eigenaar ervan in staat stellen het gedrag van de gebruikers van de websites/applicaties waaraan ze zijn gekoppeld te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt bij het meten van de activiteit van websites/applicaties of platforms en bij het opstellen van navigatieprofielen van de gebruikers van deze sites, applicaties en platforms, met als doel verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gebruiksinformatie die de gebruikers van de service geven.

Cookiebeheertool

Deze website/app maakt gebruik van Google Analytics, een gratis webanalysetool van Google die voornamelijk eigenaren van websites inzicht geeft in hoe gebruikers met hun website omgaan. Het maakt ook cookies mogelijk op het domein van de site waarop je je bevindt en gebruikt een set cookies genaamd “__utma” en “__utmz” om informatie anoniem te verzamelen en trendrapporten van websites te maken zonder individuele gebruikers te identificeren.

Om statistieken over het gebruik van deze website/app te genereren, gebruiken we cookies om het niveau van terugkerende bezoekers en de meest interessante inhoud te kennen. Op deze manier kunnen we onze inspanningen richten op het verbeteren van de meest bezochte gebieden en ervoor zorgen dat de gebruiker gemakkelijker vindt wat hij zoekt. Op deze website/app kan informatie over uw bezoek worden gebruikt voor de evaluatie en statistische berekeningen van anonieme gegevens, evenals voor het garanderen van de continuïteit van de service of het uitvoeren van verbeteringen op onze websites/applicaties. Raadpleeg voor meer details de privacybeleid via de volgende link [http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/].

Cookies uitschakelen.

In de meeste webbrowsers en apps kunt u ervoor kiezen om geïnstalleerde cookies op uw computer toe te staan, te blokkeren of te verwijderen.

Hieronder kunt u de cookie-instellingen voor de meest voorkomende webbrowsers vinden om cookies te accepteren, installeren of deactiveren:

Cookie-instellingen in Google Chrome

Cookie-instellingen in Microsoft Internet Explorer

Cookie-instellingen in Mozilla Firefox

Cookie-instellingen in Safari (Apple)

Via uw browser kunt u ook de cookies zien die op uw computer / apparaat staan en deze verwijderen zoals u dat wilt. Cookies zijn tekstbestanden die u kunt openen en de inhoud ervan kunt lezen. De gegevens erin zijn meestal versleuteld met een numerieke sleutel die overeenkomt met een internet sessie, dus het heeft vaak geen zin om deze buiten de website of app die deze heeft geschreven te gebruiken.

Waarschuwing over het verwijderen van cookies.

U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren, maar een deel van de site werkt dan niet meer of de kwaliteit van de website of app kan worden beïnvloed.

Als u vragen heeft over ons cookiebeleid, kunt u contact opnemen met deze website of app via onze contactkanalen.